รางวัลเหรียญเงิน : งานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 9

Silver Awards : Thai Print Awards 2014

  • รางวัลเหรียญเงิน
    ประเภทโปสเตอร์และสิ่งพิมพ์ประเภทโฆษณา ณ จุดขาย